Проект "Иди и Виж"
12 дискусии

визуалното, коцептуалното, политическото - начини на употреба
/в рамките на дискусионен клуб "На тясно"/

Автори: Венцислав Занков, Ивана Мурджева


"ИДИ И ВИЖ"защо

съдържателен анализ

[клуб "На тясно"]

[МЕДИИ]

[english]

 

. моралният опит не изисква нещо повече от един способен за вменяване /capable d'imputation/ субект, като под вменяемост /imputabilite/ разбираме способността на един субект да посочи себе си като истински автор на собствените си действия.
...На свой ред идеята за вменяемост като способност може да се впише в дългото изброяване на способностите, чрез които в антропологичен план характеризирам това, което наричам способния човек: способност да говориш, способност да правиш, способност да разкажеш себе си. Вменяемостта прибавя към тази поредица способността да положиш себе си като агент.
"От морала към етика на етиките"
Пол Рикьор


СЪДЪРЖАТЕЛЕН АНАЛИЗ
НА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖАНЕТО НА 12 ДИСКУСИИ, В РАМКИТЕ НА ДИСКУСИОНЕН КЛУБ "НА ТЯСНО" ПО ПРОЕКТ "ИДИ И ВИЖ", ФИНАНСИРАН ОТ ШВЕЙЦАРСКА КУЛТУРНА ПРОГРАМА - БЪЛГАРИЯ
Ноември 2004 - юни 2005

Проектът "Иди и Виж" бе замислен и реализиран като серия тематични дискусии реализирани в рамките на дискусионен клуб "На тясно". Целите на проекта предвиждаха изучаването на връзките между Визуалното, Концептуалното и Политическото, чрез въвеждането на широк спектър от теми и използването на публичното неформално говорене, отдалечено както от официалния консервативен език, така и въвеждането на авторитет в дискусията с дистанция между публика и лектор.
В периода 25.11.2004 - 30.06.2005 год. в рамките на дискусионен клуб "На тясно" бяха реализирани 12 дискусии обособени в три тематични блока както следва:
1. Визуалното като Концептуално и Политическо
2. Политическото като Визуално и Концептуално
3. Концептуалното като Визуално и Политическо
4. Визуалното, концептуалното и Политическото отнесени към изолирани или самоизолиращи се пространства.

Доколкото проекта не си поставя за цел да извърши обстоен и краен анализ на съществуването, функционирането и взаимодействието на различните видове индивидуални или групови пространства, в организирането и провеждането на дискусиите не е търсено потвърждението или достигането до крайна дефиниция за работните понятията на проекта. Към момента на финализиране на проекта версиите за взаимодействието между Визуално, Концептуално и Политическо остават отворени за споделяне на гледни точки и практики върху тях. В този смисъл, като обобщение на резултатите от проекта, може да бъде посочено ефективното отваряне на динамична по отношение на времето и субектите, дискусия върху Визуално, Концептуално и Политическо и влиянията които взаимно оказват помежду си.
Динамиката на дискусиите по отношение на субектите се изразява в споделянето на мнения, позиции и практики и/или индивидуални подходи от представители на различни социални групи.
Динамиката на дискусиите по отношение на времето се изразява в открития финал, позволяващ продължаване на темите и след края на проекта.

I. Тематичен блок - Визуалното като Концептуално и Политическо

Презентирани теми:

1. Некомерсиални комикси - "underground? - как да се чете в BG". Презентация на Станислав Илиев и екип на comix.cult.bg.
2. Международен конкурс за реалистична живопис "Балкански художници 2004" - концепция, участници, номинирани и наградени автори, присъствието на политическата легитимация в културни събития, меценатството, като основополагащ естетически критерии. Презентация на проф. Чавдар Попов - член на журито селектирало номинираните и наградени автори.
3. Изкуството в градска среда. Наблюдение и изследване на градската среда, свързана с ежедневното поведение, навика, паметта, следата и знака. Разказ за града, като единство от пространство, обитатели на пространството и поведение на обитателите. Презентация на сдружение X-tendo
4. Улични медии - некомерсиални медии и масова култура, графити, субкултура, импорт на субкултура. Какво пише по стените на София? Значението на младежкото изкуство за развитие на градската култура. Презентация на Сдружение за младежка култура и съвременно изкуство "Радар".
5. Мanga мания на BG територия. Що е то manga и anime и каква е разликата между тях? История на manga и anime, жанрове,сериали , филми. Презентация на Даниел Раковски (17г.) и Антон Кочев(17г.)

Включените в блока теми позволиха изследването на визуалното, чрез различните форми на неговата употреба, както и проследяването на трансформацията на образа в послания, отнасящи се политическото и концептуалното.
Възможността за свободно използване на образа, с цел илюстриране на определена идея или с цел нейната по-четлива трансмисия до широк кръг потребители, често се оказва капан, в който се създават смисли, надхвърлящи първоначалните намерения. Пример в това отношение бе проведения в София през ноември 2004 година Международен конкурс за реалистична живопис "Балкански художници 2004". Интересът на организаторите бе насочен изключително към автори представящи реалистична живопис, като в конкурса в конкурса бяха поканени за участие художници от 8 страни - Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора и Турция. Медийният анонс на събитието поставяше акцент върху два основна момента - меценатството на събитието и патронажа на президента на Р.България. Създадения контекст на представяне логично измести и темата за обсъждане, от стойността на представените творби и мястото на реализма в съвременната живопис (което вероятно е представлявало първоначалното намерение на организаторите), към намесата на политическия контекст и удачното използване на визуалното за насърчаване на конкретни обществени настроения насочени извън естетическото преживяване на образа (в случая носталгични преживявания съотносими към образа на президента и провежданата от него политика). В този смисъл недвусмисленото отношение към конкурса, направи неговото представяне в дискусионния клуб " На тясно" удачна тема за изследване на взаимодействието между Визуално и Политическо. Преминалата при значителен интерес, дискусията изведе теми, които от своя страна позволиха обсъждането на Визуалното и формите на неговата употреба, Визуалното като източник на послания, рисковете и предимствата от използването му. Интересна за публиката се оказа тема останала в страни при презентиране на дискусията, а ролята, мястото и значението на мецената и неговото влияние при естетическия избор. Дискусията проследи едновременно официализирането на образа, чрез присъствието на политическия контекст и "подчиняването" на изобразителността, чрез доминиращото присъствие на мецената.
Различен контекст за изследване на образа и неговото взаимодействие с концептуалното и политическото постави презентацията на Сдружение за младежка култура и съвременно изкуство "Радар". Представянето на графитите, като част от младежката градска култура (субкултура), постави образа в свободното поле на посланията, необвързани с официален език и конкретен политически контекст. Какво пише по стените на София? - беше въпросът, който потърси отговор в многообразието на използвания графичен език. Привидната случайност на образа се поставя като дискретно изискване към зрителя да разчита (или разпознава в зависимост от личния му интерес) присъствието на различни стилове, изразяващи позиции на различни групи. Графитите допускат политически послания, без това да бъда задължителна тяхна цял. Интересна се оказа темата за организирането на конкурси за графити и определянето от общините на места разрешени за създаване на графити. След официалната санкция отвоюваната свобода на образа поставя под съмнение (или прави опит да се откаже от нея) основната своя характеристика - независимото присъствие. С превземането на графитите и превръщането им в креативна индустрия, свободното поле за Визуалното стеснява своите параметри в полза на концептуалното използване на Политическото. Проблематично е доколко осигуряването на "спокойствие" за графитиста необходимо му за завършване на графитите е положително по отношение на тяхното качество.
Сдружение за младежка култура съвременно изкуство е създало любопитна и ценна практика, отнасяща се до механизмите, посредством които определена визуална култура създава общност и позволява насочването на ресурса на тази общност към креативни цели.
По отношение на обединяващите функции на Визуалното, насочени към създаване на общности, интерес представляват презентациите на Станислав Илиев, comix.cult.bg, Даниел Раковски и Антон Кочев, занимаващи се с некомерсиални комикси и манга.
Comix.cult.bg започва своята история като личен сайт на Станислав Илиев. Постепенно авторът решава да привлече хора и да организира сайта така, че той да бъде посещаван от повече посетители и приятели. Така се стига до издаването на първи брой на on-line списание за комикси http://comix.cult.bg. Целта на първия брой е да стимулира комикс инициативата в България, да покаже че има интерес и нужда от комикс списание. Сайтът подържа връзки към всички сайтове, публикуващи комикси на български език. Както определя авторите комиксите в първите броеве на списанието "се отличават в идейно отношение, компенсиращо недотам доброто изпълнение". Списанието подържа голямо разнообразие от автори и става популярно сред широк кръг читатели. Сайтът се превръща в предпоставка за създаване на ъндърграунд комикс общество. Процесът на споделянето на общи позиции посредством използването на сходни визуални образци илюстрира използването на Визуалното, като косвен начин за определяне на позиция. Аналогична е и позицията на Манга- обществото формирано посредством общ интерес към manga и anime.
Интересна от гледна точка на използване на Визуалното е презентацията на сдружение X-tendo изследващо градската среда посредством оставените в нея знаци от обитателите и тяхното ежедневие. Създаващото образи ежедневието се превръща в материал за създаване на изкуство.


II. Тематичен блок Концептуалното като Визуално и Политическо

Презентирани теми:

1. "Огнени стъпки" видеофилм на Антон Терзиев и Катя Дамянова
2. Технологии и морален кодекс. Форуми, език и споделяне на пространство. Представяне на алтернативни сайтове за култура. Experiment.org. Презентация на Райна Маркова и екип на experiment.org
3. "МЕАРТ полу-живия художник и Черния квадрат". High-tech и /нова/ култура, симбиозата между изкуството и науката, артистични изследване и презентиране на научните знания и по-специално на биотехнологиите. Презентация на Боряна Драгоева и Олег Мавромати.
4. Художникът става боксьор. Художникът е боксьор. Изкуството като бокс, Боксът като изкуство". Презенатция на Илиян Лалев завършил Национална художествена академия, специалност живопис и професионален треньор по бокс.

В хода на реализиране на проекта като съществена трудност се установи определянето на границите на Концептуалното. Като доста динамична величина то успява удачно да използва и присвоява характеристиките на Визуалното и да се ползва от теоретичната обосновка на Политическото. Презентираните теми поставяха въпроса за проблематичното ползването на езици от различни полета (социално, естетическо, научно и т.н.), тяхното смесване и резултатa от това.
Проектът "МЕАРТ полу-живия художник и Черния квадрат" е осъществен от Боряна Росса и Олег Мавромати в сътрудничество със SymbioticA Research Group (SARG), Пърт, Австралия и The Potter Group, от лаборторията по невро-биология на д-р Стийв Поттер, Атланта, Джорджия. Проектът представлява симбиоза от изкуство и наука и е свързан с артистичното изследване и репрезентиране на научните знания, и по-специално био-технологиите. SymbioticA дискутира етико-социалните аспекти на влиянието на био-технологите върху нашето общество. В проекта са използвани авангардни технологии в невробиологията, лежащи в основата на развитието на изследванията на мозъка. МЕАРТ е полу-живо същество-киборг, чиито части са разположени в различни места на света. Неговият мозък (wetwear) се състои от невронна култура от клетки на мишка, развита върху мулти-електродна подложка (намира се в лабораторията на Стийв Поттер) , тяло (hardware) механична рисуваща ръка, управлявана чрез пневматика (намира се в галерийното пространство) и "нервна система" (software) програмно обезпечение, служещо за връзка между отделните части.
До сега МЕАРТ рисува портрети на посетителите на изложбеното пространство в което се намира ръката. Те се явяват "стимул" за мозъка на робота, който изобразава това което "вижда " на лист хартия.
Акцентът на дискусията бе върху етичните и технологични аспекти на тази симбиоза.
Акцент върху концептуалното интерпретиране на социалната реалност, чрез езика на визуалното, поставя презентацията на Илиян Лалев - Художникът като боксьор, изкуството като бокс. Завършил Национална художествена академия, специалност живопис, художника избира за своя следдипломна квалификация курс за професионален треньор по бокс. Професионалната му преквалификация, документирана като артистична акция, превръща един обичаен наложен от ежедневието избор, в концептуална позиция по отношение на конкретен социален проблем, свързан с мястото на съвременното изкуство и социалния статус на художника. Динамиката на дискусията в значителна степен се определяше от динамиката на визуализираната физическа дейност, осъществявайки естествената връзка между Концептуалното и Визуалното.
Връзката между концептуалното и визуалното, освободена от допълнителни смисли и изведена в своя чист вид, представяше презентацията на Антон Терзиев и Катя Дамянова - "Огнени стъпки" . Поставено в рамките на вероятно търсена концептуална яркост

"Tе те лъжат!
Те ти продават идеи за доброто и злото!
Те ти вменяват параноичен страх от теб самия, срам от мислите ти!
Имплантират ти изродена индустриална психика за да смажеш колелата на
социално-маркетинговите стратегии!
Представят ти неизбежното бъдеще като антиутопичен кошмарен ужас.
Светът те шиба в мозъка докато си броиш парите в портмонето.
Светът трябва да се преработи.
Безмозъчните трябва да се рециклират.
Не се страхувай да влееш двоичния код в кръвта си.
Не се страхувай да напуснеш тялото си.
Не се страхувай, ще изгориш!"


Визуалното притежава ресурс да съхрани своята самостоятелност, оставайки далеч от илюстративното. При неопределените граници на Концептуалното и при сблъсъка му в чисто отношение към Визуалното, дискусията често припознаваше в концепцията на проекта характеристиките на използваната визия и в този смисъл се опитваше да потърси основанията за концепцията от визията, а не обратно да изследва визията като произтичаща от концептуалната рамка..
От презентираните теми в настоящия блок интерес представлява представянето на experiment.org. По своята същност тази презентация наподобява представянето на Некомерсиални комикси и Манга (презентации от предходния тематичен блок), доколкото изследва създаването на общност, посредством Концептуалното (въпреки или благодарение на неговите широки граници). Презентацията носи наименованието "Премащабиране на матрицата" и представя създадената мрежа от субекти като такава, която няма своя структура извън сайта. Самият сайт е замислен като място за задаване на въпроси и като работна зона за междинно складиране на информация, с цел улесняване на нейния обмен. Всеки субект в сайта запазва своята идентичност и има свободата да действа така както намери за добре и да увлича свои съмишленици. Създадената общност се определя като "посветила се на борба с комерсиализма и разширяване границите на съвременната култура, преодоляване на маркираните рамки от масовата общественост, връзка между различни области на изкуството..." .

III. Тематичен блок Политическото като Визуално и Концептуално

Презентирани теми:

1. Записки от опити за хуманизиране на мъртвия дом. Модерен български затвор. Превръщането на личността от автономна в зависима от системата. Прилагането на Закона за изпълнение на наказанията и парадоксите произтичащи от това. Как осъдения се връща на свобода, след като е подготвен за това връщане в среда на не-свобода. Презентация на Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода.
2. Обществения проблем с наркотиците - примери за държавна политика, които съзнателно трябва да бъдат отбягвани. Презентация на Сдружение "Промена".

Презентирането на Политическото дори и от гледната точка на неговите връзки с Визуалното и Концептуалното, като че ли се ползва с известна дистанцираност от страна на публиката, резултат от предположението от наличие на нездравословни социални спекулации. Натрапливото публично политическо говорене устойчиво формира недоверие към използвания език и предпочитани теми и дори насърчава известна профанизация при споделянето на мнения в полето на политическото. Езикът на политическото е силно негативно натоварен, което предизвиква нечуваемост на тези споделяни чрез него. Преодоляването на тази "предистория" на политическото говорене, чрез изместване на гледната точка, e подход използван при презентациите в настоящия блок.
Включените теми сами по себе си се ползват със значителен обществен интерес и фокусират полярни мнения и позиции. Съдбите на лишените от свобода, изтърпяването на наказанието, затвора като затворено пространство,което едновременно вълнува въображението и ужасява са теми ползващи се с значително обществено говорене. Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода е неправителствена организация,която е насочила своите усилия към създаването на условия за преодоляване на социалното отчуждение на лицата изтърпяващи присъда в съответните за това места. Според закона за изпълнение на наказанията изпълнението на наказанието има за цел да поправи и превъзпита осъдените към спазване на законите и добрите нрави, да въздейства предупредително върху тях; да им отнеме възможността да вършат други престъпления и да въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото. Целта на престоя в местата за лишаване от свобода не би трябвало да бъде друг освен интеграция, социализация и създаване на условия за пълноценен живот в обществото. Парадоксално е, че изпълнението на тези цели е скрито зад образа на Несвободата. Затворът визуализира обвързването на личността към Системата ,отнемането й на всяка автономност и независимост. Създаването на този образ на несвободата не предполага представа, според която превъзпитаната личност ще се превърне в свободен човек след края на изтърпяване на наказанието.
"За обществото няма по-скъп начин да направи от престъпника по-голям престъпник от този да го вкара в затвора, но за съжаление нищо по-добро не е измислено" (проф. Д-р Т.Минев).
В този смисъл презентацията показва абсолютното разминаване между визуалната представа и политическата идеята, която настоява да бъде приета като възможна за реализиране.
Подобно разминаване между Визуалното и Политическо илюстрира и презентацията на сдружение "Промена". Криминализирането на еднократната доза и отказа на законодателя да дефинира разлика между твърди и леки дроги, между зависими лица и пласьори задълбочава пропастта между социалните представи за проблема и неговия реален образ. В такава ситуация спекулацията с визуалното може да послужи за основа на държавна политика за проблема "Наркотици и зависимости" определена от презентиращите като такава, която трябва съзнателно да бъде отбягвана.


IV. Тематичен блок Визуалното Концептуалното и Политическото отнесени към изолирани или самоизолиращи се пространства

Презентирани теми:

1. Клишетата на толерантността и позитивната дискриминация, езика на политическата коректност - ползи и вреди. Представяне на проект, реализран със съдействието на БГО "Джемини" - "2-ри юни четене в чест на Ботев съвременен прочит". Автор на проекта Венцислав Занков.
2. Вменената различност - проблема HIV/AIDS като проблем на общуването. Езикът на проблема - статистика и отчуждение. Представяне на кампания 01 декември 2005 година на Анти-СПИН коалиция.
3. Невидимите общества - опит за легитимирането им чрез санкцията на закона. Последици от криминализиране на еднократната доза. Презентация на сдружение "Промена".

Изследването на изолирани или самоизолиращи се пространства от гледната точка на Визуалното, Концептуалното и Политическото представлява интересна и различна практика по отношение на останалите тематични блокове в рамките на проекта, тъй като презентирането в повечето случай се осъществява опосредствано от лица заинтересовани от темата или явяващи се застъпници. В този смисъл е налице споделянето на дистанцирана или привилегирована гледна точка по отношение на проблемите в изолираната или самоизолиращата се общност. Избраните теми в настоящия блок имат за цел да обхванат различни, но в известен смисъл еднакво травматични за общественото съзнание проблеми
Гей обществата и обществената толерантност към тях. Връзката между политически коректното говорене и позитивната дискриминация.
Защо е необходимо и кое наложи като норма изолацията на HIV+ лица. Възприетата от обществото позиция на дистанция и привидна толерантност не отразява ли паническия страх от невидимата и непозната заплаха. Допустим ли морален укор по отношение на болестта? Възможно ли е проблема HIV/AIDS да бъде разглеждан като проблем на общуването, като резултат от катастрофиралите форми на общуване в съвременното общество?
Как презумпцията за извършено престъпление ще отвори вратите към невидимите общества? С какво наказателния съд помага на зависимите лица и каква превенция и превъзпитание може да бъде реализирана ако ставата въпрос за Болест? Защо съвременното общество си позволява осъдително отношение към Болести, без да търпи морален укор за това?

НАЧИН НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕБАТИТЕ В
ДИСКУСИОНЕН КЛУБ "НА ТЯСНО"

Дискусионен клуб "На тясно" се определя като публично място за неформално говорене, което изключва в същността си официалния консервативен език и дистанцията между публика и лектор.
Възприетата "форма на говорене" позволява ефективното споделяне на мнение и реалното заемане на гражданска позицията.
Дискусионен клуб "На тясно" се провежда всеки четвъртък от 18.30, при предварително обявяване на темата на дебата.
Дискусионния клуб е пространство на споделяне и в този смисъл презентиращите са провокирани да преодолея дистанцираната презентация и да провокират реакция на публиката.
Дискусионният клуб не създава изкуствена или измамна среда от съмишленици. Презентирацият не се ползва с презумпцията за одобрение и е длъжен да защити тезите си.
Дискусионният клуб се организира при свободен достъп и свободно изразяване на мнение.
Дискусионният клуб реализира в себе си значителен образователен потенциал, обхващайки широк спектър от теми и широк кръг социални групи и индивидуални автори.
Публиката на дискусионния клуб е динамична и се определя от презентираната тема. Интересното предварително представяне на темата и личния авторитет на презентиращия определя нивото на интерес.
Дискусионният клуб не създава измамливо усещане за интерес към темата или презентиращия, осигурявайки постоянна публика.
Постоянната публика на дискусионния клуб е най-критичната публика, овладяла свободното говорене и отговорното защитаване на позиция.

Реализирането на дискусиите по проекта "Иди и Виж" се осъществи при спазване "правилата" на организация на дебатите в дискусионен клуб "На тясно"


МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ

Предаврителното обявяване на темите в дискусионния клуб се осъществя благодарение на сътрудничеството с Програмата- безплатен културен гид и on-line издание на вестник Дневник. Интерес къмтемите и дейността на клуб проявиха:
1. Сутрешен културен блок на Канал 1 - отразил презенатцията на сдружение X-tendo
2. Арт ефир - Национално радио Христо Ботев - отрази презенатцията на сдружение X-tendo, презентацияta на experiment.org
3. Дарик- кафе радиопредване Национално Дарик радио - анонсирал презентацията на Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода
4. Литературен вестник
5. вестник Култура
6. вестник Дневник
7. вестник Новинар
8. вестник Компютри

ОТЧЕТЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Реализирането на проекта "Иди и Виж" изпълни предварително поставените си цели изразяващи се в:
1. Създаване на среда за споделяне и активно гражданско говорене.
2. Създаване на условия за интеграция и сътрудничество между различни социални групи
3. Създаване на условия за взаимно опознаване и формулиране на групови стратегии за развитие.
4. Концентриране на вниманието към обществени практики на изключване на гражданското общество
5. Популяризиране на културни ценности
6. Създаване на условия и среда за ефективно и активно общуване.
7. Свободно представяне на различни измерения на взаимовръзките между Визуалното, Концептуалното и Политическото.