Списание Зет_Маг е създадено с цел да предостави свободно място за отразяване на събитияот нашия артистичен и обществен живот. То дава възможност за изразяване на мнения по всеки един вълнуващ повод с бързината, която е възможна за Интернет. 

Списанието е създадено на основата на желание за сътрудничество и доброволно подпомагане, но не и на задължително споделяне на мнение по всички въпроси, отразени в изданието.

 Създаването на мейлинг лист и възможностите на Интернет според нас са предпоставки за свободна дискусия и своевременна ПУБЛИЧНА реакция на събитията, както и съобщаване за нови.

Бихме се радвали да можем да даваме място и на крайни реакции и скандали /ако има такива/.

 Чужденци.....? Чужденците са добре дошли, но нека не забравяме че списанието, както и останалите отворени възможности на CTRL_Z са "НИЕ - за - НАС". 
Естествено е и да публикуваме материали и на други езици... 

Списанието НЯМА ПРЕТЕНЦИИ за обективност, както и за изчерпателност на информацията. По-вярно е да се каже, че списанието е СУБЕКТИВНО и проявява СПЕЦИФИЧЕН ИНТЕРЕС към определени теми и събития, защото всичко, което е написано и публикувано до сега НЕ Е направено ПО ПОРЪЧКА, а e  като следствие на :  

  • - свободното време 
  • - материалите 
  • - ЖЕЛАНИЕТО на този, който пише.
  • - както и на личните му наблюдения. 

Това НЕ ОЗНАЧАВА, че ако определено събитие не е включено в изданието според редакторите то не струва.

 За да бъде ОТРАЗЕНО събитие в списанието от редакторите - то трябва да е предпоставено от ВСИЧКИТЕ четири условия, изброени по-горе.

 За да бъде ВКЛЮЧЕНО определено събитие в списанието е необходимо само да бъдат изпратени материали за него (за предпочитане в дигитален вид на електронната поща на списанието) 

За да бъде СЪОБЩЕНО на читателите на списаннието за нов материал или събитие е необходимо този, който изпраща материала да е записан в Мейлинг листа /Elektrik BG/ и да изпрати сам съобщеннието си до всички останали. 

За да бъде създаден линк към друг уеб сайт е необходимо: 

  • - в списанието да има материал, отнасящ се към този сайт; или
  • - да бъде включен към основните линкове заради интереса на издателите към него; или 
  • - да бъде разпратен до абонатите на списанието посредством мейлинг листа, което гарантира публичност, а интереса би могъл да се породи като следствие от съдържанието на сайта или находчивостта на този, който го рекламира.

 

Господа, имайте предвид медията, в която се развива действието - Т. Е. Всеки един брой е НЕЗАВЪРШЕН и може да се допълва и моделира ДЪЛГО дори ПОСТОЯННО.

  Всяка новост може да бъде АНОНСИРАНА в нашия мейлинг лист и така да достигне до всеки един читател. 

Поздрави: Боряна-Димитър, Айнщайн III

 

  За всички които искат да се отпишат от Elektrik BG мейлинг листа, да изпратят ПРАЗЕН мейл БЕЗ subject на: elektrik_bg-unsubscribe@eGroups.com

 

TO ALL THOSE WHO HAVEN'T HEARD YET:

The Z-mag magazine has been created with the aim to lend free space for the coverage of artistic and social home events. With the help of Internet it allows a quick exchange of opinions on any issue of importance and excitement. The magazine's existence is based on the willingness for cooperation and voluntary support, but certainly not on the required discussion of every single topic in the edition.

The mailing list and the possibility of the Internet are, in our opinion, a ground for free discussions and well-timed public reactions to the events, as well as for information on new ones. We would be glad to give publicity to extreme reactions, and scandals too, if there are any.

Foreigners…? Foreigners are welcomed, but let's not forget that the magazine, as well as the other open possibilities of ctrl-z, are WE-about-US. It is natural to publish materials in other languages, though…

The magazine does nor claim any objectivity or completeness of the information. It is more accurate to say that the magazine is subjective and shows specific interest to particular issues and events, because everything published so far hasn't been commissioned, but came as a result of:

- Free time

- Materials sent

- The willingness of those writing

- as well as their own observations

That does not mean that if a given event is not included in the issue it isn't of any value in the editors' view. Before being covered by the magazine the event has to judged by the editors according to the four above-mentioned conditions.

In order to get a given event published, one only needs to send the materiaks about it (preferably in a digitalized form through the magazine's e-mail) In order to inform the readers about a coming new material or event, one has to be in the mailing list /Elektrik_BG/ and to send the info to all the others. In order to create link to another web site, there has to be:

- a material in the magazine referring to the same site, or

- an interest in the publishers , motivating them to include it within the main links, or

- a distribution through the mailing list of the subscribers, which guarantees publicity , the interest resulting from the site contents or the ingenuity of the one that advertises it.

 

TO ALL THOSE WHO ARE NOT SATISFIED:

Ladies and gentlemen,

Please, have in mind the media where the action takes place! That is, each issue is not completed, but can be remodeled or refreshed for a long time, even constantly.Any piece of news can be announced in our mailing lisy, thus reaching every single reader of ours Greetings- Boriana- Dimitar, einstein & co

 

All those who wish to unsubscribe from the Elektrik BG mailing list, send us an empty e-mail, without subject, to elektrik_bg-unsubscribe@eGroups.com

TOP