bulgarian/english

 

Програма Ctrl_Z

www.ctrl-z.org
http://zetmag.org

Ctrl_z  е компютърна команда която дава възможност за връщане стъпки назад с цел отстраняване на допуснатите грешки. Връщането не само означава корекция, но в по-абстрактен смисъл това е връщане с един миг назад, защото компютърът съвсем механично изтрива последните действия, които е извършил.

Програма Ctrl_Z  е основана от хора с интереси в областта на съвременното изкуство и новите технологии.

На основата на Интернет и web-based дейности Програма Ctrl_Z има намерение да създаде алтернативни и адекватни на младото поколение форми на информация,  публичност, активност и общуване свързани с изкуство, публицистика, литература и  комуникации в локален и глобален аспект.

Чрез създаване на възможности за дейност и изява Програма Ctrl_Z би искала да стимулира самоинициативата и таланта на съвременното  поколение за изграждане на своя идентичност. Програма Ctrl_Z  разчита на развитието на самостоятелни неформални групи и места за дейност както и на доброволно сътрудничество.

Програма Ctrl_Z   има намерение да основе алтернативен електронен клуб [Ctrl_Z] със свое Нет радио [ctrl_z_radio] , елктронно списание [Zet_maG],  Уеб телевизия [TVZ] и  печатен бюлетин. [Зет-маГ]

Програма Ctrl_Z  набляга на преимуществата, които новите технологии и интернет притежават както и извънредния интерес и възможности на новото поколение по отношение на тях.

Списание зет маг [Zet_maG]

http://zetmag.org/magazine

Списание Зет_Маг,   като част от Програма Ctrl_Z  има за цел да изследва мястото, значението и прочита на текста в Интернет. 

Списанието предоставя място за есета, критически студиии, и статии свързани с теми от по-общ характер касаещи култура, идентичност, поведение, комуникации, общество и идеологии.

Гъвкавостта на разпространението на информация във мрежата е предимство, което дава възможност за незабавно реагиране и отразяване на събития не само с коментар, но и с илюстрации и звук.

Инфорамацията, която  нашите читатели получават е не само коментарна, но и анонсираща актуални събития в областта на културата, както и във връзка с образователни курсове и публикации в електронни и печатни медии. 

Целевата група на Списание Зет_Маг се състои основно от млади хора, които са по-голямата част от потребителите на Интернет у нас. Разбира се разклоняването на връзките в мрежата съдейства за установяването на неподозирани контакти с хора и организации, за съществуването на които не сме имали и представа. 

Във връзка с това, възнамеряваме в най-скоро време да създадем guest –book, така че да могат да се създават контакти и между самите читатели.

Тази възможност, която ни е предоставена от Интернет, ще помогне за създаването на нов тип общество и общуване, свързано с тематиката на списанието – нещо доста по-трудно осъществимо, а също и трудно за наблюдение, когато се отнася до едно традиционно печатно издание.

Зет_Маг разчита на доброволно сътрудничество между издателите и потребителите на списанието. Всеки един от броевете на изданието не е във окончателна форма и търпи изменения, свързани с интереса към темата на броя и с конкретните реакции на читателите. Списанието е отворено за вяскакви мнения, като запазва правото си на коментар и несъгласие.

Екипът на Зет_Маг счита, че младото поколение най-добре може да създаде своя адекватна форма и медия, за да  отговори на своите нужди и да се срещне със себе си без посредничествоно и отвъд официалните сруктури на медии, институции и организации легитимиращи културата.

 

Преимущества пред печатните издания:

  • Актуалност

Гъвкавост на реакция и възможност за практически незабавно опресняване на информацията в реално време
бързо и ефективно популяризиране на събития и случки

Отразяване от мястото на събитието чрез текст, образ и звук

  • Гъвкаво и ефективно предоставяне на поле за изразяване на мнения., като една от целите на екипа е списанието да се превърне в открит и независим дискусионнен форум. За тази цел списанието смята да организира мейлинг лист за всички които се интересуват от темите засегнати в списанието, както и форма за обратна връзка, с която всеки посетител може да изрази и публикува своето отношение  и вълнения по теми и идеи инспирирани от списаниет

 

  • Комплексност на технологията 

/съчетаването и сработването  на различни дейности в изграждането на единен аудио-визуален комуникационнен продукт предизвиква нов вид общуване между хора с разнопосочни интереси - програмисти, визуални артисти, музиканти и журналисти/литератори/

  • Скорост на обмен на големи количества информация

·         Работа в екип от дистанция on line и в реално време 

·         Едновременност- ползване на един продукт едновременно от мого хора

·         Електроннен архив

Ползване и незабавно препращане към сходни страници и територии в world wide web

 

Главен редактор:
Боряна Драгоева, Венцислав Занков

 

Адрес:
К.”Редута”,
Ул.”Велчо Атанасов” 51, ап 16
София 1505
Тел: 02 / 71 50 84, 56 96 82
Факс : 02 / 974 34 58

e-mail: ctrl_z_magazine@yahoo.com

Периодичност:
Винаги, когато се случва нещо 

Година на основаване:
1999

Цена:

Вашата телефонна сметка

 

english/bulgarian  

Ctrl-z program

Ctrl-z is a computer command which allows one to go a step back  in order to correct the mistakes. In a more abstract sense it is not only a correction but  a going back in time too, because the computer has mechanically reversed the last performed action.

 

CTRL_Z_PROGRAM was initiated by a group of young people with versative interests in the field of new media & contemporary arts. It aims at creating new public space for furthering youths expression beyond the established practices of official and private mass media. It si the belief of the working team that since the official media exploits the officially established structures in political, social and cultural life, and the private, on their hand, are dependent on particular financial structures and interests, there is a need for an independent alternative media. The target group of the program respectively, is the young generation: both active and proactive approach to them will be used. The goal of this project is to provide them with alternative pattern of communicating their artistic concerns and expression and in this way to stimulate them to develop similar practices. The most serious outcome of the project in this sense will be to encourage and foster self initiative, the drive, the capacities and the gifts of young people through opening effective opportunities for artistic activity and expression. This project builds upon the initiative of those who are willing to grasp alternative opportunities and upon their voluntary contribution.

The program will exploit the advantages which Internet and the new technologies provide and the exclusive appeal that they exercise over the growing generation.

The CTRL_Z_PROGRAM  will exploit the new communication technologies as both a vehicle* and an end in its own. The combination of new media with traditional media will also be explored.

The Ctrl-z program  intends to found its an alternative e-club [Ctrl_Z] with its own net-radio [ctrl_Z_radio], electronic magazine [Zet_maG], Web television [ZTV] and a printed bulletin [Zet_maG]

 

The "Zet_maG"  magazine 

The Zed_maG  magazine as part of Ctrl-programme,  will make use of the flexibility of the net  to provide space for essays, critical studies, articles related to general topics like culture, identity, behaviour, communications, society, ideologies, allowing immediate reactions not only through text  but also with sound and illustrations. 

Our mailing list is growing - the magazine is, besides everything, a guide in the cultural life in Sofia, for education courses, publications in the electronic and the printed media. Each issue is constantly updated depending on the interest it has provoked and readers'  reactions. The magazine is open for all opinions.

ctrl_z _Tasks:

  • Starting up and running a Net Radio Station. The program scheme will include Sofia sound map, community life reports, personal statements/opinions, flash opinion polls and music.
  • Launching of an electronic edition, which will focus on the cultural and social life of groups and communities that remain out of the focus of the state, the governing bodies and politics. It will also provide space for expressing informal ‘non-Orthodox’ opinion; 
  • Launching a Web-based TV, whith on-line reports from community initiatives of informal groups.
  • Starting up a paper periodical which will closely follow and report the activities of the Internet radio and the electronic edition.

contact persons 

Boriana Dragoeva bori999@yahoo.com

ventsislav zankov zankov@altern.org